Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker Behoudens schriftelijke afwijkende bepalingen zijn al onze leveringen, verkopen en uitvoering van werken onderworpen aan de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden: Art 1. Wanneer de opdrachtgever beslist dat om eender welke reden de uitvoering van een contract of overeenkomst niet kan doorgaan, zal automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van de overeengekomen prijs. Tevens zullen alle reeds uitgevoerde werken en alle voorbereidende werken en planningswerken welke werden uitgevoerd ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst, worden aangerekend. Art 2. Alle ontwerpen (in de meest ruime zin van het woord) door Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker opgemaakt, blijven eigendom van Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker en zijn beschermd door het auteursrecht. Zij kunnen niet geheel of gedeeltelijk door derden of in eigen regie worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker, tenzij na betaling van de overeengekomen ontwerpkost of, bij ontstentenis ervan, ten bedrage van 4% van de ramingkost met een minimum van 300 € (excl. 21 % btw). Art 3. Voorgelegde stalen dienen als indicatie voor de aard der koopwaar. Art 4. Opgegeven ramingen zijn niet bindend voor Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker. Art 5. De gepresteerde werkzaamheden worden verrekend vanaf het vertrek aan ons thuisadres (Kerselare 9 – Adegem/Maldegem) tot de terugkomst aan ons thuisadres. Art 6. Bijbestellingen tijdens de werken vallen onder dezelfde verkoopsvoorwaarden. Art 7. De klant zal zich nooit beroepen op voorwaarden en/of afspraken welke niet schriftelijk werden vastgelegd. Art 8. Alle werken welke tijdens de uitvoering van een overeenkomst dienen te worden uitgevoerd en welke niet schriftelijk werden vastgelegd zullen als supplement worden aangerekend en kunnen geen aanleiding geven tot enige discussie over de afrekening of reden zijn tot niet betaling van eender welke factuur. Art 9. Tenzij anders bedongen zijn onze facturen contant betaalbaar (binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum, op onze rekening). Art 10. Om geldig te zijn dienen alle klachten m.b.t. de factuur, schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht ontslaat de koper-opdrachtgever niet van betaling van het volledig factuurbedrag, binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen. Art 11. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% per jaar als verwijlintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 € (excl. 21 %btw). Alle bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van laattijdig betaalde facturen, vallen ten laste van de klant (o.a. deurwaarder, incasso, aangetekende zendingen, …). Art 12. Bij niet betaling van een factuur of een gedeelte ervan worden alle andere facturen (al dan niet vervallen) onmiddellijk opeisbaar, en geeft Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker het recht alle orders en overeenkomsten (ook de lopende) éénzijdig op te schorten of te verbreken. Art 13. Geleverde goederen (verwerkt of niet) blijven eigendom van Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker tot betaling van alle facturen. Art 14. Planten en goederen worden gekeurd en aanvaard op de dag van afhaling of levering. Art 15. Er worden geen plantgaranties gegeven door Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker op hergroei van het plantmateriaal. Art 16. De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend, gezien zij afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht. Art 17. Bij uitvoering van werken worden de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, …) op de werf kosteloos ter beschikking gesteld door de koper/opdrachtgever. Art 18. Voor aanvang van de werken overhandigt de opdrachtgever spontaan de nodige plannen aan de aannemer waarop putten, leidingen, nutsvoorzieningen e.d. duidelijk staan aangegeven. Bij ontstentenis ervan kan Tuinaanleg & -onderhoud Gillian Van Acker niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele schade. Art 19. De BTW en taksen welke volgens de wetgeving de leveringen en/of diensten bezwaren, vallen volledig ten laste van de koper /opdrachtgever. Art 20. Tenzij expliciet vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Art 21. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules

Onze diensten

Wij bieden verschillende diensten aan

Een zorgvuldige en vakbekwame aanleg is van belang voor de levensduur van uw tuin. De werkzaamheden worden precies volgens afspraak uitgevoerd.

Onze realisaties

Wij hebben ondertussen al heel wat projecten op de teller staan. Een greep uit deze realisaties kan u in het overzicht hieronder terugvinden. Gebruik de filters om vlug tot uw selectie te komen. Kan u niet terugvinden waar u naar op zoek naar bent, aarzel dan niet ons te contacteren.

Welke materialen gebruiken we

We maken gebruik van verschillende materialen om  uw terrassen en opritten mee te verwezelijken. Elk heeft zijn eigen toepassingsgebied en eigenschappen en wij helpen u graag met de keuze voor uw tuin.

Een klinker, klinkaert, straatklinker of straatsteen is een type dat gebruikt wordt als bestrating in de wegenbouw. De naam klinker slaat van oudsher op bakstenen, die als men ertegenaan tikt "helder klinken".[1] Ook betonstraatstenen worden in de praktijk soms (beton)klinkers genoemd. Betonstraatstenen hebben echter een heel andere samenstelling in materiaal en ook een heel ander bereidingsproces, al worden ze op dezelfde manier gebruikt. In vergelijking met stenen die in de huizenbouw worden gebruikt, zijn klinkers harder. Dit wordt bereikt door een langer en heter bakproces in de steenfabriek. Hierbij versmelten de kleideeltjes in een proces dat sinteren wordt genoemd. Een klinker (klinkaert) is een zeer hard gebakken klampsteen. Een klinkaert is bruin tot paarsachtig getint en heeft een hoge druk- en slijtageweerstand. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt voor onderbouwen, waterwerken en vergelijkbare toepassingen. Voor plinten, deurdorpels en bevloeringen wordt hij eveneens aangewend. Men onderscheidt ook hier handvormsteen en met de vormbakpers gevormde steen.

Afrikaans padoek is het hout van Pterocarpus soyauxii. De boom kan tot 50 meter hoog worden en krijgt een kruin van circa 30 meter. Andere typische kenmerken zijn de rode stof die de schors afscheidt en de smalle aanloopwortels van ongeveer 6 cm. Het hout is in Europa de bekendste en meest gebruikte padoeksoort, maar er bestaan ook andere soorten (Andaman en Indisch padoek). Het kernhout van Afrikaans padoek is fel oranjeachtig rood, ook wel koraalrood genoemd, vandaar ook wel de Franse naam corail. Bij blootstelling aan licht verandert deze kleur snel tot vaal roodbruin en op den duur tot zwartbruin. Padoek is een zeer stabiele houtsoort die niet werkt en nauwelijks vervormt.

Kasseien of kinderkopjes zijn kleine stukken natuursteen die na bewerking worden gebruikt voor het verharden van wegen.De naam kinderkopje duidt op de grootte: zo groot als het hoofd van een kind. Onder die naam zijn ook kleinere maten in gebruik. In sommige regio's van België en in Zuid-Nederland wordt de term kinderkopjes nauwelijks gebruikt en spreekt men veeleer van kassei. Dit woord (en de oudere vorm kalsijde) komt van het Latijnse (via) calceata, een met kalk bedekt(e weg). Van diezelfde etymologie komt het Franse woord chaussée (d.w.z. steenweg); daarom vindt men hier en daar in België wegen met de naam Chaussée romaine / Romeinse kassei. In Noord-Nederland gold het woord kassei vroeger als 'Vlaams'. De afgelopen decennia heeft het woord via het wielerjargon ook ingang gevonden in het Noord-Nederlands.Vaak zijn kasseien op maat gehakte stukken porfier. Dit in tegenstelling tot flinten, die onbewerkt zijn. België en Noord-Frankrijk kennen nog veel landelijke wegen met kasseien. Dikwijls zijn dit holle wegen.

Feedback van onze klanten

Hoe gaan we te werk

We gaan steeds op dezelfde manier te werk om het beste resutaat te garanderen. Deze werkwijze is gebaseerd op onze jarenlange ervaring.

Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek zullen we vooral luisteren naar uw wensen en dromen. We beantwoorden ook al uw vragen en nemen alle details mee om een ontwerp en/of voorstel te kunnen maken.

Voorstel ontwerp/offerte

Tijdens een volgend gesprek zullen we ons ontwerp/offerte toelichten zodat u een goed idee heeft over hoe uw tuin, terras, oprit er zal uit zien. Wenst u toch nog aanpassingen, dan nemen we dit mee. Dit doen we tot u tevreden bent met het voorstel en de kostprijs. Want goede afspraken maken goede vrienden. 

Uitvoering

Eenmaal er een overeenkomst is, zullen we overgaan naar de planning en uitvoering van de werken. Die doen we met zo weinig mogelijk hinder mocht u er reeds wonen.

Contacteer ons

Geef uw gegevens in zodat wij u kunnen contacteren

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.